Regulamin rozliczania i opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz podgrzania wody (2010)

2010 r.
Tekst jednolity
R E G U L A M I N
rozliczania i opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz podgrzania wody
Zatwierdzony Uchwałą nr 36/2010 Rady Nadzorczej z dnia 01 lipca 2010 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
1
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Regulamin opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów tj:
–Ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U.Nr 4 poz.27 z późniejszymi zmianami/ ,
–Ustawy z dn. 11.05.2001r. Prawo o miarach/ Dz.U Nr 63 poz.636 z późniejszymi zmianami/,
–Ustawy z dn.7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. nr 72 poz. 747/ /,
–Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne /Dz.U. Nr 153 poz. 1504 z 2003 r. z późn. zmianami/ oraz w oparciu o Statut RSM.
§ 2
1. Rozliczenie za zużytą w poszczególnych nieruchomościach wodę między PWiK jako dostawcą,
a Spółdzielnią jako odbiorcą dokonuje się według wskazań liczników głównych zabudowanych na przyłączach wody zimnej do budynków.
2. Rozliczenie za zużytą wodę między Spółdzielnią a Użytkownikami lokali następuje według
wskazań wodomierzy indywidualnych lub ryczałtu, o którym mowa w § 5 pkt 3 i § 7.
Rozliczenie według wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych dotyczy
mieszkań, w których zainstalowane urządzenia pomiarowe stanowią własność Spółdzielni.
3. Rozliczenie podgrzania wody dokonuje si,ę w oparciu o całkowite koszty ponoszone na zakup ciepła do podgrzania na podstawie faktur PEC-u.
§ 3
Przez cenę wody rozumie się opłatę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
i za ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, ustaloną w taryfie obowiązującej na terenie miasta Ruda Śląska.
II. ZASADY ROZLICZENIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH
§ 4
1. Za lokal wyposażony w wodomierze uznaje się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne
pomieszczenie, w którym zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu Ustawy z dnia
11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63 poz. 636 z późniejszymi zmianami), to znaczy
posiadające:
a/ ważną legalizację Głównego Urzędu Miar: okres ważności wynosi zarówno dla wodomierzy
zimnej jak i ciepłej wody 5 lat,
b/ nie naruszoną plombę RSM na połączeniu śrubunkowym wodomierza z przyłączem wodnym,
zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym
rozszczelnieniem połączenia,
c/ dokumentację montażową sporządzoną przez służby Spółdzielni.
2
§ 5
1. Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane będą w okresach 6-cio miesięcznych.
2. Lokator, który z ważnych przyczyn nie może udostępnić mieszkania w celu dokonania odczytu
lub kontroli instalacji w terminie ustalonym przez Administrację, musi o powyższym fakcie powiadomić Administrację i ustalić do 5-ciu dni nowy termin.
3. Lokator, który nie poda stanów swoich wodomierzy rozliczony zostanie wg średniej normy zużycia z minimum dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych lub w przypadku jej braku wg normy deklarowanej – nie niższej jednak niż:
a/ po 5m3/os/m-c lub po 10m3/mieszkanie/m-c – osobno dla wody zimnej jak i ciepłej dla
lokali mieszkalnych, do których doprowadzona jest ciepła woda użytkowa,
b/ 10m3.os/m-c lub 20m3/mieszkanie/m-c wody zimnej dla lokali mieszkalnych, do których nie jest doprowadzona ciepła woda użytkowa.
4. W przypadku braku /z winy lokatora/ stanów wodomierzy na listach odczytów przeprowadzanych w związku ze zmianą cen wody lub podgrzania, rozliczenie nastąpi po nowych cenach.
5. W przypadku stwierdzenia samowolnego zerwania plomb lokator obciążony zostanie kosztami ponownego plombowania /w kwocie 10,-zł od wodomierza/, jednocześnie zostanie rozliczony za zużycie wody wg ryczałtu, o którym mowa w § 7.
6. W przypadku uszkodzenia wodomierza z winy lokatora, w tym jego namagnesowanie, koszty zakupu i montażu nowego licznika ponosi lokator.
§ 6
W przypadku uszkodzenia wodomierza niezawinionego przez użytkownika, podstawę do
rozliczenia zużycia wody za okres między ostatnim odczytem wskazań, a wymianą licznika na
nowy, stanowić będzie średnie zużycie z minimum dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych.
§ 7
1. W przypadku:
- braku wodomierzy w lokalu;
- nie udostępnienia lokalu do odczytu, o którym mowa w § 5 przez okres powyżej 12 miesięcy;
- nie udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia wymiany lub legalizacji wodomierza;
- odmowy dokonania odczytu kontrolnego;
- stwierdzenia zamierzonego działania użytkownika w celu zafałszowania wskazań
wodomierza np. występowanie pola magnetycznego na wodomierzu;
- uszkodzenia plomby montażowej założonej przez Spółdzielnię na połączeniu wodomierza
z przyłączem wody;
- utraty ważności cechy legalizacyjnej wodomierza zawinionej przez lokatora
rozliczenie zużycia wody za okres od ostatniego odczytu do dnia, w którym ustaną przyczyny,
o których powyżej mowa, nastąpi według ryczałtu miesięcznego określonego w sposób
następujący:
a/ lokale mieszkalne:
- 15 m3 / m-c wody zimnej na każdą osobę zamieszkałą w lokalu, do którego nie jest doprowadzona ciepła woda użytkowa,
- 10 m3 / m-c wody zimnej oraz 5m3/m-c wody ciepłej na każdą osobę zamieszkałą w lokalu, do którego jest doprowadzona ciepła woda użytkowa.,
b/ lokale użytkowe - wg tabeli stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
3
2. W przypadku , gdy zużycie wody przez użytkownika lokalu, ustalone ryczałtowo na podstawie § 7 ust. 1a i 1b przekracza wielkość wynikającą z różnicy pomiędzy sumą zużyć liczników
indywidualnych a zużyciem wykazanym w danym okresie rozliczeniowym przez wodomierz budynkowy, lokator zostaje obciążony do wysokości tej różnicy.
§ 8
Lokatorom, którzy notorycznie /przez co najmniej 6 m-cy/ uchylają się od wnoszenia opłat
eksploatacyjnych za lokale mieszkalne lub za zimną i ciepłą wodę służby Spółdzielni odetną dopływ ciepłej wody. Odcięcie nastąpi po uprzednim powiadomieniu użytkownika i wezwaniu go do uregulowania zaległości w terminie 30 dni.
Ponowne podłączenie ciepłej wody nastąpi po spłaceniu zadłużenia. Kosztami odcięcia i
ponownego podłączenia Spółdzielnia obciąży lokatora /50,- zł za odcięcie i 50,- zł za podłączenie do jednego wodomierza/.
§ 9
Różnica powstała pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami - przedstawionymi w rozliczeniu
wody - a opłatami wniesionymi przez użytkownika w formie miesięcznych zaliczek, regulowana jest w następujący sposób:
a/ niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej za wodę w miesiącu
następnym po dokonaniu rozliczenia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lokatora, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty w ratach;
b/ nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych wymagalnych opłat
miesięcznych za wodę. W indywidualnych przypadkach, na wniosek lokatora nadpłatę
Spółdzielnia może wypłacić gotówką w kasie RSM;
c/ w przypadku użytkowników lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się
w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu opłat miesięcznych za używanie lokalu.
III. ZASADY ROZLICZENIA PODGRZANIA WODY
§ 10
Koszty zakupu ciepła ustala się odrębnie dla jednostki rozliczeniowej zasilanej z węzła cieplnego, w którym zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy.
§ 11
Koszty zużycia energii cieplnej do podgrzania wody rozlicza się:1/ dla lokali opomiarowanych – według sumy wskazań wodomierzy ciepłej wody w danym lokalu pomnożonej przez koszt ciepła zużytego do podgrzania 1 m3 wody.2/ dla lokali, w których występują przesłanki określane w § 7regulaminu, według miesięcznego ryczałtu zużycia ciepłej wody na osobę pomnożonego przez koszt ciepła zużytego do podgrzania 1 m3 wody.3/ koszt podgrzania 1 m3 wody ustala się jako iloraz kosztu zmiennego pobranego ciepła do podgrzania wody według wskazań ciepłomierzy i ilości podgrzanej zimnej wody według wskazań wodomierzy zamontowanych w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych.
4
4/ opłata stała, na którą składają się koszty z tytułu zamówionej mocy cieplnej, a które ponoszone
są niezależnie od zużycia ciepła do podgrzania wody wykazanego przez urządzenia pomiarowe, naliczana będzie w stosunku do każdej zameldowanej w lokalu osoby a także od osób faktycznie korzystających z lokalu,
a/ dla mieszkań z zerową liczbą zameldowanych lub zamieszkałych osób, przyjmuje się opłatę stałą jak za jedną osobę.
b/ dla lokali użytkowych opłatę stałą nalicza się procentowym udziałem w danej zbiorowości przeliczonym od m2 zajmowanej powierzchni.
5. W przypadku przejęcia lokalu przez Spółdzielnię /przekazanie przez członka lub najemcę lokalu, zgon członka, eksmisja/ rozliczenie kosztów podgrzania zostanie dokonane na podstawie stanów wodomierzy ciepłej wody spisanych w momencie odbioru mieszkania. Wyliczenie ewentualnej dopłaty lub zwrotu nastąpi po rozliczeniu kosztów danej nieruchomości w całym okresie rozliczeniowym.
6. W przypadku gdy zmiana użytkownika lokalu nastąpiła na skutek innych zdarzeń niż przejęcie lokalu przez Spółdzielnię koszty podgrzania wody wynikające z ostatniego rozliczenia ponosi osoba przejmująca lokal, niezależnie od terminu, w którym nastąpi zmiana użytkownika. W powyższym przypadku strony składają w Dziale Członkowsko-Lokalowym stosowne oświadczenie.
§ 12
W przypadku przerw w dostawie ciepła do podgrzania lub awarii w wyniku, której dostarczana ciepła woda nie spełnia wymogów określonych przepisami stosuje się zapisy Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej.
§ 13
Szczegółowe informacje dot. zagadnień związanych z zamówieniem i rozliczaniem ciepła zawarte są w Regulaminie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania RSM.
IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
§ 14
1. Opłaty za wodę lokator obowiązany jest uiszczać w formie miesięcznych zaliczek podlegających
rozliczeniom co 6 miesięcy.
2. Wysokość zaliczki ustalana jest na podstawie deklarowanej przez lokatora normy zużycia
wody zimnej i ciepłej.
2a. Kwotę zaliczki dotyczącą opłaty zmiennej za podgrzanie 1m3 wody ustala się na podstawie zmiennych kosztów ciepła poniesionych w okresie rocznym.
3. Spółdzielnia przyjmuje wyłącznie takie deklaracje mieszkańców dotyczące zużycia wody, które są nie niższe od zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.
4. Opłaty za zimną wodę, zimną wodę do podgrzania oraz koszt podgrzania dokonywane są na
oddzielnych książeczkach w terminie do 20-go każdego miesiąca.
5
5. Zmiany wysokości opłat bez zgody Spółdzielni są niedopuszczalne.
6. W przypadku nieterminowych wpłat Spółdzielnia naliczy ustawowe odsetki za zwłokę.
V. OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI
§ 15
Do obowiązków Administracji należy:
a/ dokonywanie odczytów wodomierzy zbiorczych raz w miesiącu wspólnie z pracownikami
PWiK;
b/ prowadzenie kartotek zużycia wody zimnej oraz zimnej wody do podgrzania na
poszczególnych wodomierzach, które winny obejmować:
- stany wodomierzy - poprzedni i aktualny,
- zużycie wody wg odczytów,
- zużycie wody wg faktur PWiK,
- awarie i inne zdarzenia mające wpływ na wielkość zużycia wody.
c/ rozliczanie zużycia wody w lokalach użytkowych, zwracając szczególną uwagę na lokale
użytkowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych i przekazywanie do Działu Opłat za Lokale i Wodę wykazu zużyć;
d/ miesięczna kontrola i analiza faktur PWiK w zakresie zgodności odczytów oraz wielkości
zużyć wg wskazań wodomierzy budynkowych.”
e/ zgłaszanie do Działu Opłat za Lokale i Wodę wszelkich różnic oraz nieprawidłowości z podaniem przyczyn ich powstania jak również podjętych przedsięwzięć w celu likwidacji nieprawidłowości, ze szczególnym uwzględnieniem występujących nielegalnie podłączeń poboru wody;
f/ zabezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze zbiorcze poprzez ich
zamknięcie;
h/ w przypadku demontażu licznika Administracja winna go rozplombować i spisać protokół
z uwzględnieniem stanów wodomierza;
i/ dokonywanie odczytów wszystkich wodomierzy w budynkach mieszkalnych /lokale
mieszkalne oraz użytkowe/ w okresach 6-cio miesięcznych w terminach odczytów liczników
głównych;
j/ prowadzenie wyrywkowej kontroli /poza obowiązkowymi odczytami/ stanu instalacji
wodnej, urządzeń czerpiących wodę oraz urządzeń pomiarowych szczególnie w budynkach wskazanych przez Dział Opłat za Lokale i Wodę, w których występują straty.
VI. OBOWIĄZKI SPÓLDZIELNI
§ 16
Do obowiązków Spółdzielni należy zorganizowanie procedury wymiany lub legalizacji wodomierzy będących własnością Spółdzielni, jak również:
a/ obsługa zainstalowanych wodomierzy w okresie między montażem a wymianą
przeprowadzoną na podstawie zgłoszenia awarii, reklamacji użytkownika, zgłoszenie osoby
6
dokonującej odczytu itp.;
b/ prowadzenie centralnej ewidencji wodomierzy;
c/ każdorazowe powiadamianie o zmianie cen wody i kanalizacji lub podgrzania wody przez
zamieszczenie odpowiedniej informacji w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej RSM;d/ zorganizowanie odczytów, o których mowa w § 5 oraz okresowego rozliczenia zużycia wody.
VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU
§ 17
Użytkownik lokalu obowiązany jest:
a/ nie dokonywać montażu ani wymiany wodomierza we własnym zakresie bez względu na
okoliczności;
b/ nie dokonywać zmiany usytuowania wodomierza bez wiedzy Spółdzielni nawet, jeżeli nie
prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych;
c/ zachować oplombowanie wodomierza w stanie nienaruszonym przez cały okres jego eksploatacji.
Za zerwanie plomby z przyczyn niezależnych od Spółdzielni odpowiada użytkownik lokalu;
d/ umożliwić swobodny dostęp do miejsca zabudowania wodomierza;
e/ niezwłocznie zgłaszać do Administracji zauważone przypadki uszkodzenia wodomierza;
f/ umożliwić na żądanie Spółdzielni dokonanie odczytów kontrolnych, sprawdzenia stanu
technicznego urządzeń wod-kan.;
g/ umożliwić przeprowadzenie wymiany lub legalizacji wodomierza w terminie ustalonym przez
Administrację.
h/ do pokrycia kosztów likwidacji obejść wodomierzowych.
i/ w przypadku modernizacji przez użytkownika instalacji wod.-kan., gdzie niezbędne jest zdemontowanie wodomierza, lokator ponosi koszty ponownego plombowania.
j/ w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzeń instalacji wodnej takich jak: przeciek na spłuczce, kapiący kran, przepuszczające uszczelki itp. do natychmiastowego usunięcia przyczyn ich występowania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
Pralnie i inne pomieszczenia ogólnodostępne mogą być użytkowane tylko wtedy, jeżeli zostaną wyposażone w wodomierze indywidualne.
§ 19
Za koszty dewastacji wodomierzy zbiorczych w budynkach odpowiada w pierwszej kolejności sprawca dewastacji a w razie nie ustalenia sprawcy - administrator budynku.
§ 20
7
W przypadkach dobrowolnej zamiany lub sprzedaży mieszkania, lokatorzy posiadający liczniki za zużycie wody zimnej i ciepłej rozliczają się między sobą. Dział Opłat za Lokale i Wodę może wyliczyć wysokość ewentualnej dopłaty lub nadpłaty zgodnie z podanymi stanami.
Potwierdzenie zgodności odczytów w przejmowanych mieszkaniach należy do stron.
§ 21
Lokator ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może deklarować norm wyższych od faktycznego zużycia wody a ewentualna nadpłata po rozliczeniu nie może być większa od miesięcznych zaliczek wpłacanych na poczet użycia wody.
§ 22
1. Różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierzy głównych , według których Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą, a sumą zużycia w lokalach mieszkalnych i użytkowych wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych oraz ryczałtów ustalonych w § 5 pkt 3 i / § 7 rozlicza się:
- dla lokali użytkowych - procentowym udziałem w danej zbiorowości przeliczonym od m2 zajmowanej powierzchni. - dla mieszkań z zerową liczbą
zameldowanych osób, w których
w rozliczanym okresie nastąpiło
zużycie wody większe od 1 m3 - procentowym udziałem w danej zbiorowości przeliczonym od m2 zajmowanej powierzchni,
- dla innych mieszkań - w pozostałym zakresie w równych częściach na każdą zameldowaną oraz faktycznie zamieszkałą osobę.
1a. W celu zabezpieczenia kwot na poczet pokrycia różnic powstałych po rozliczeniu wody od
lokatorów zdających, sprzedających lub zamieniających swoje mieszkania pobierane będą
zaliczki, których wysokość obliczana będzie na podstawie nierozliczonych kosztów wody z
poprzedniego okresu rozliczeniowego + 10% /na ewentualny wzrost strat/. Wynikłe po
rozliczeniu różnice obciążą aktualnego najemcę mieszkania.
1b. Rozliczenie różnic dla lokali użytkowych nastąpi poprzez wystawienie faktury po rozliczeniu
półrocza.
1c . W przypadku gdy liczba osób zameldowanych lub zgłoszonych jako zamieszkujące jest mniejsza niż liczba osób faktycznie korzystających z lokalu, różnica między wskazaniami liczników indywidualnych a licznikiem budynkowym zostanie w całości rozliczona między lokale w których wystąpiły niezgodności.
2. Powyższe nie zwalnia Spółdzielni z obowiązku likwidacji nieprawidłowości ze szczególnym uwzględnieniem występujących nielegalnie podłączeń poboru wody.
§ 23
Użytkownik lokalu może reklamować rozliczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia. Reklamacja winna być wniesiona na piśmie.
Po tym terminie, z uwagi na rozliczenie kosztów budynkowych korekty finansowe nie będą dokonywane, niezależnie od faktycznego stanu wodomierza, który zostanie poprawiony na stan z dnia odczytu dokonanego przez przedstawiciela Spółdzielni. 8
Za datę otrzymania rozliczenia uważa się również dzień,w którym dozorcy dostarczyli rozliczenie wody mieszkańcom.
§ 24
Na żądanie lokatora Spółdzielnia wymieni wodomierz pod warunkiem przeprowadzenia jego ekspertyzy. W przypadku gdy zlecona ekspertyza wykaże prawidłowość działania licznika koszty jego wymiany, ekspertyzy oraz nowego wodomierza ponosi lokator. Stwierdzenie wadliwości urządzenia obciąża Spółdzielnię.
§ 25
Ewentualne dodatnie różnice /suma zużyć z wodomierzy indywidualnych byłaby większa od zużycia na liczniku budynkowym/ rozliczane będą w obrębie nieruchomości, a w przypadku braku technicznych możliwości zaliczane na poczet następnego rozliczenia.
§ 26
1. Nadzór nad aktualizacją niniejszego regulaminu pełni Dział Opłat za Lokale i Wodę , który dokonuje jego przeglądu co najmniej raz w roku, najpóźniej do końca listopada oraz każdorazowo w przypadku zmiany przepisów, na podstawie których ustalono jego zasady.
Z dokonanego przeglądu należy sporządzić zapis.
2. Nieaktualny Regulamin zainteresowane komórki organizacyjne przechowują w swojej
dokumentacji przez okres 5 lat.
3. Dział Organizacji i Samorządu przechowuje nieaktualny egzemplarz w/w Regulaminu przez okres 10 lat, po upływie których zostaje przekazany do archiwum, gdzie będzie przechowywany bezterminowo.
4. Szczegółowy sposób postępowania z w/w aktem wewnątrzspółdzielczym reguluje procedura P-31 „Postępowanie i nadzór nad dokumentacją i zapisami”.
§ 27
1. Zmiany w regulaminie i tekst jednolity regulaminu uwzględniający te zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 36/2010 Rady Nadzorczej z dnia 01 lipca 2010 r. i wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.
2. Niniejszy tekst jednolity regulaminu ze zmianami wymienionymi w ust. 1 zastępuje dotychczasowy tekst jednolity „Regulaminu rozliczania i opłat za zużycie zimnej i ciepłej
wody użytkowej oraz podgrzania wody” zatwierdzony uchwałą nr 15/2010 Rady Nadzorczej z dnia 24.02.2010 r.
Z-ca Przewodniczącego Przewodniczący
Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej
........................................... ..........................................
mgr Andrzej Pytlok mgr inż. Józef Osmenda
Ruda Śląska, dnia 01.07.2010 r.
9
ZAŁĄCZNIK NR 1
do „Regulaminu rozliczania i opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz podgrzania wody”
TABELA RYCZAŁTÓW MIESIĘCZNYCH ZUŻYCIA WODY LOKALI UŻYTKOWYCH
Grupa
Pow. do 20m2
Pow. od 20m2 do 50m2
Pow. od 50m2 do 150m2
Pow. powyżej 150m2
A.
Lokale, w których woda używana jest przez osoby tam zatrudnione w celach higienicznych np. biuro
9m3/lokal
0,5m3/m2
30m3/lokal
35m3/lokal
B.
Lokale, w których woda używana jest jak w grupie A, a ponadto w związku z rodzajem prowadzonej działalności np. fryzjer, kosmetyka, kawiarnia, restauracja itp.
18m3/lokal
0,9m3/m2
50m3/lokal
60m3/lokal
C.
Lokale, w których woda używana jest do celów produkcyjnych np. pralnia, myjnia, rozlewnia wód itp.
50m3/lokal
2,5m3/m2
150m3/lokal
180m3/lokal
10
11
12

Dodatkowe informacje