Message icon

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2024 oraz 2025

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz 2025 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12 w pokoju nr 213 lub drogą mailową na adres: ksiegowosc@rsm.com.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest pani Iwona Lewandowska nr telefonu
(32) 248 24 11 wew. 283.

Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferta powinna zawierać:

1) Charakterystykę firmy w tym potwierdzenie wpisu do rejestru biegłych rewidentów.
2) Przedstawienie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w tym spółdzielni mieszkaniowych.
3) Planowany koszt badania.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją usługi.


Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale, urzędowo poświadczonej kopii bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnione do reprezentowania oferenta.

Złożenie opinii oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 powinno nastąpić w terminie do 15 kwietnia 2025 r, a za rok obrotowy 2025 do 15 kwietnia 2026r.

Wyboru oferty dokona Rada Nadzorcza Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.