Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, Rudzka Spółdzielni Mieszkaniowa informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108483, NIP 641-001-03- 37. Dane kontaktowe Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej : tel. 32 248 24 11,
  e-mail: rsm@rsm.com.pl
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: rsm@rsm.com.pl
 3. Pani /Pana dane osobowe jako członka spółdzielni lub osobę nie będącą członkiem Spółdzielni przetwarzane będą
  • w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.09.1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.), tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami (art. 6 ust 1 lit. b, c, d RODO),
  • używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia, orzeczeniach o niepełnosprawności) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrz spółdzielczego na podstawie Państwa zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • w celu zawierania i realizacji umów (art. 6 ust 1 lit.b i c RODO),
  • w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit.c RODO),
 4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. firmom dokonujących rozliczeń, dostawcom oprogramowania używanego przez Spółdzielnię.
  Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z obowiązujących przepisów prawa oraz dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych , prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spóldzielni. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa,
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

  Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności statutowych Spółdzielni, niemożliwość zawarcia umowy lub niemożliwość korespondencji z państwem.

 9. Spółdzielnia nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego nieruchomości należących do Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000108483, NIP 641-001-03-37. Dane kontaktowe Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 32 248 24 11, e-mail: rsm@rsm.com.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, możliwy jest za pośrednictwem adresu: rsm@rsm.com.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.

 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci wizerunku w celu obserwacji i rejestrowania zdarzeń na obszarze zasobów własnych tj. nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych będących w zarządzaniu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zależności od nieruchomości monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem wnętrza budynków wraz z otoczeniem lub samo otoczenie takie jak chodnik, miejsca postojowe dla pojazdów, wejścia główne do budynków wraz z wejściami ewakuacyjnymi, place zabaw, placyki gospodarcze (wykaz nieruchomości wraz z opisem obszarów monitorowanych w załączeniu do przedmiotowej klauzuli)

 4. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w następującym celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony osób i mienia należącego do Administratora jak również do osób trzecich będących realizacją statutowej działalności spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności postanowień ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r., ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r., ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997r., ustawy kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971r.( art. 6 ust 1 lit. e i lit. f RODO ,

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów stosownie do postanowień ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r., ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997r., ustawy kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971r. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Zapisy z monitoringu w formie elektronicznej, tj. nagrania audiowizualnego przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – nie dłużej niż miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin te ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 2. Państwa dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 3. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich i organizacji
  międzynarodowych z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka) oraz nie będą profilowane.

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
  dotyczących Państwa narusza postanowienia RODO.

Wykaz nieruchomości, na których Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada zamontowane kamery monitoringu wizyjnego wraz z ich polem widzenia, jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni – www.rsm.com.pl – w zakładce RODO, jako załącznik do niniejszej klauzuli informacyjnej.

Wszystkie budynki, nieruchomości gruntowe, parkingi, śmietniki, place zabaw, placyki gospodarcze będące w polu widzenia kamer są zarządzane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową lub są jej własnością.

Załącznik do Klauzuli Informacyjnej monitoring

Wykaz adresów nieruchomości należących do Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej z zamontowanymi kamerami monitoringu wizyjnego.

Administracja nr 1 (dzielnica Godula)

 • ul. Podlas 4 – winda wewnątrz budynku (prawa),

 • ul. Podlas 8 – plac zabaw,

 • ul. Podlas 20 – Podlas 18 i 22 (wjazd pomiędzy budynkami),

  – Podlas 16 (wjazd pomiędzy Podlas 16 a Podlas 20),

 • ul. Podlas 20F – Podlas 22 (wejścia do klatek)

  – parking i śmietnik,

 • ul. Podlas 24 – parking,

 • ul. Podlas 26 – windy wewnątrz budynku (prawa i lewa),

 • ul. Podlas 36A – parking,

 • ul. Kard. Hlonda 3 – wejście do budynku oraz parking przy ul. Bogusławskiego 5,

 • ul. Kard. Hlonda 3 – budynek oraz parking przy ul. Kard. Hlonda 3,

 • ul. Joanny 3 – plac zabaw,

 • ul. Joanny 7 – śmietnik, parking i budynek przy ul. Fabrycznej 2,

 • ul. Joanny 11 – parking i śmietnik,

 • ul. Joanny 12 – parking oraz wejście do budynku Administracji RSM,

 • ul. Joanny 14 – wejście do budynku Administracji i Lombard,

  – śmietnik,

 • ul. Bytomska 5 – parking, śmietnik i budynek przy ul. Bytomskiej 7,

  – parking i piaskownica,

 • ul. Przedszkolna 5 – parking,

  – śmietnik przy ul. Fabryczna 6,

 • ul. Adma Huloka 5/ul. Królowej Jadwigi 6 – wjazd, wejście do klatek, parking.

Administracja nr 2 (dzielnice – Nowy Bytom, Wirek)

 • ul. Niedurnego 38 – piwnica, parter (wejście do klatki), windy, X piętro (korytarz

i windy), parking,

 • ul. Niedurnego 38A – piwnica, parter (wejście do klatki), windy, X piętro (korytarz

i windy), parking,

 • ul. Niedurnego 38B – piwnica, parter (wejście do klatki), windy, X piętro (korytarz

i windy), parking,

 • ul. Niedurnego 38C – piwnica, parter (wejście do klatki), windy, X piętro (korytarz

i windy), parter,

 • ul. Obr. Westerplatte 8 – plac zabaw,

 • ul. Obr. Westerplatte 13 – parking, placyk gospodarczy,

 • ul. Chorzowska 25 – placyk gospodarczy, plac zabaw,

 • ul. Pokoju 18 – budynek Administracji,

 • ul. Ks. j. Szymały 10 – parking, placyk gospodarczy,

 • ul. Objazdowa 13 – wejścia do klatek schodowych, placyk gospodarczy, parkingi

  przy budynkach Objazdowa 15 i 17,

 • ul. J. S. Dworaka 9 – parter, wejścia do klatki schodowej, teren zewnętrzny,

  parkingi, plac zabaw,

 • ul. J. Markowej 15C – droga wewnętrzna, plac zabaw, boisko do gry w kosza,

placyk gospodarczy.

Administracja nr 3 ( dzielnica Ruda)

 • ul. Wolności 20 – korytarze z wejściami do wind, windy,

 • ul. Mickiewicza 8 – korytarze z wejściami do wind, windy, wejście do klatki,

 • ul. Wieniawskiego 14 – korytarze z wejściami do wind, windy, wejście do klatki,

 • ul. C. Norwida 6 – windy.

 • ul. Magazynowa 12 – budynek Dyrekcji RSM (korytarze, teren zewnętrzny, część

  parkingu.

Administracja nr 4 (dzielnice Halemba i Kochłowice)

 • ul. Energetyków 25 – wejście do Administracji i ODK „MUZA”,

 • ul. Energetyków 13-13B – wejścia do klatek schodowych,

 • ul. Oświęcimska 79-79B – wejścia do klatek schodowych,

 • ul. Oświęcimska 85-85B – wejścia do klatek schodowych,

 • ul. I. Łukasiewicza 9-9C – wejścia do klatek schodowych.

 •  

Administracja nr 6 (dzielnica Bykowina)

 • ul. Gwarecka 4 – budynek administracji na zewnątrz i wewnątrz, płatne

  miejsca postojowe.

Administracja nr 7 (dzielnice Orzegów i Godula)

 • ul. A. Zielińskiego 8 i 10 – sklep Lewiatan, wejście do budynku Administracji,

  pomieszczenie warsztatu, parking.

 • ul. W. Fojkisa 10 – budynki przy ul. W. Fojkisa 15 i 13,

 • ul. K. Latki 2 – parking, boisko i plac zabaw.

KLAUZULA INFORMACYJNA


dotycząca
nagrywania rozmów telefonicznych w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z nagrywania rozmów telefonicznych jest Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000108483, NIP 641-001-03-37. Dane kontaktowe Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 32 248 24 11, e-mail: rsm@rsm.com.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, możliwy jest za pośrednictwem adresu: rsm@rsm.com.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz ochrony interesu osoby, której dane dotyczą.

 4. Zapisy z systemu nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 5. Państwa dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 6. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 7. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.