Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma swoją siedzibę przy ulicy Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej 1.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawsze starała się zaspokajać oczekiwania swoich Członków. Spółdzielnia powstała z połączenia Międzyzakładowych Spółdzielni Mieszkaniowych działających przy rudzkich kopalniach. Obecną nazwę otrzymała 23 maja 1978 r. Nasza Spółdzielnia ma znaczny udział w rozwoju Miasta, w krajobrazie Rudy Śląskiej osiedla Spółdzielni stanowią poważną część wszystkich zasobów gminy. Należy podkreślić, że Spółdzielnia zajmuje się nie tylko administrowaniem budynków, ale także czynnie bierze udział w życiu kulturalnym poprzez Osiedlowe Domy Kultury. Mamy nadzieję, że strona internetowa Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej spełnia Państwa oczekiwania!

Zapraszamy do jej odwiedzania i zapoznania się z naszym serwisem internetowym.

Historia

rozwiń

Początki Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypadają na lata pięćdziesiąte XX wieku.
Jej założyciele – 51 osób – entuzjastów wierzących w idee spółdzielczości postanowiło powołać do życia i zbudować od podstaw spółdzielnię mieszkaniową. W maju 1959 r. zawiązał się Komitet Organizacyjny, który wystąpił o utworzenie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie dzielnic Goduli – Orzegowa i uzyskał zgodę ówczesnych władz miejskich i wojewódzkich. W dniu 21 czerwca 1959 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Robotniczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopalni Węgla Kamiennego „Karol” i „Paweł” w Rudzie Śląskiej. Ówczesny Sąd Powiatowy w Katowicach zarejestrował Statut i dokonał wpisu w/w Spółdzielni do rejestru w dniu 21 lipca 1959r.

Powołana Spółdzielnia od początku dobrze prosperowała. Wywołało to zainteresowanie wśród małych przyzakładowych spółdzielni mieszkaniowych działających w Rudzie Śląskiej. Zaczęły podejmować uchwały na swoich Walnych Zgromadzeniach o przyłączeniu do w/w Robotniczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopalni Węgla Kamiennego „Karol” i „Paweł”.

W dniu 30.06.1965 r. na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokój” w Rudzie Śląskiej nastąpiło połączenie w/w Spółdzielni, przy czym przejmującą Spółdzielnią była Spółdzielnia przy kopalni „Karol”. W dniu 31.01.1966 r. na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy kopalni „Karol” oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej przy hucie „Pokój” z dnia 30.01.1966 r. nastąpiło kolejne połączenie Spółdzielni przy czym ponownie Spółdzielnią przejmującą była Spółdzielnia przy kopalni „Karol”. Kolejne połączenie nastąpiło w czerwcu 1969 r. kiedy Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” przy kopalni „Bielszowice” podjęły takie uchwały. W 1972 r. Spółdzielnia przyjęła nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa a w dniu 23 maja 1978 r. otrzymała obecną nazwę tj Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w skrócie RSM.

W 2019 roku RSM obchodziła 60-lecie istnienia. Na dzień dzisiejszy jej dorobek to 15717 mieszkań, zlokalizowanych w 368 budynkach, 29 pawilony i 2 domki jednorodzinne.

Większość budynków to budynki niskie tylko kilkanaście z nich to wieżowce. Budynki powstawały w latach 1959 – 1992. Najstarsze wybudowano w technologii tradycyjnej, z cegły, znaczna część – w technologii uprzemysłowionej, wielki blok, wielka płyta oraz monolit wylewany w szalunkach typu „Outinord” (osiedle w Bykowinie).

Poza budownictwem mieszkaniowym Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zajmuje się gospodarowaniem lokalami użytkowymi, prowadzeniem działalności kulturalnej poprzez osiedlowe domy kultury, budową garaży oraz infrastrukturą na nowych osiedlach.

W okresie minionych lat Spółdzielnia zmieniała swą strukturę organizacyjną, dopracowywała ją, dostosowywała do istniejących warunków aż osiągnęła obecny, optymalny układ. Wyodrębniono w niej siedem jednostek administracyjnych zlokalizowanych w dzielnicach miasta Ruda Śląska.

W chwili obecnej zajmuje się głównie administrowaniem posiadanych zasobów. Polega to na utrzymaniu ich w dobrym stanie technicznym, na wysokim poziomie estetycznym, poprzez rutynowe przeglądy budowlane, remonty, termomodernizację budynków, remonty bądź wymianę dźwigów, wymianę okien i drzwi wejściowych do budynków.

Spółdzielnia otwarta jest na współpracę z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie robót związanych z utrzymaniem zasobów. Wybór następuje w drodze przetargów, konkursów ofert oraz negocjacji.

Wszystkim tym działaniom przyświecają dwa cele – zaspokajanie potrzeb statutowych naszych członków i ich rodzin oraz ciągłe zwiększanie stopnia zadowolenia, a także oszczędne gospodarowanie spółdzielczą „złotówką”.

Spółdzielnią zarządza Zarząd RSM, zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni, który korzysta w ramach swych kompetencji z opinii Rad Osiedli skupionych przy Administracjach. Organem kontrolującym i nadzorującym działalność Spółdzielni jest Rada Nadzorcza, a najwyższym organem Spółdzielni było Zebranie Przedstawicieli Członków a teraz Walne Zgromadzenie Członków RSM.

Spółdzielnia posiada specjalistyczną kadrę w tym licencjonowanych zarządców nieruchomości, doświadczonych pracowników sprawujących funkcje kierownicze i techniczne.

Od 29 lipca 2021r. RSM kieruje Zarząd w nowym składzie:

Prezes Zarządu – Andrzej Pacławski – Dyrektor Spółdzielni,

Z-ca Prezesa Zarządu – Dorota Osmenda – Dyrektor d/s Finansowych Główny Księgowy,

Z-ca Prezesa Zarządu – Jarosław Gonciarz – Dyrektor d/s Eksploatacji.

Nowy Zarząd płynnie przejął zarządzanie Spółdzielnią, wytyczył kierunek działania – kontynuacja rozwoju – i realizuje go prawie od roku.

W tym czasie podjął szereg decyzji mających usprawnić funkcjonowanie Spółdzielni, przyspieszyć roboty termomodernizacyjne, zwiększyć oszczędność kosztów. W pierwszej kolejności zdecydował o przekazaniu dwóch nieruchomości z zasobów Administracji Nr 6 – Bykowiny, tj. budynki przy ul. Poloczka 2 i 4 do zasobów Administracji Nr 2 w Nowym Bytomiu. Pozwoli to przyspieszyć termomodernizację tych budynków, które ze względów finansowych nie zostałyby docieplone w szybkim czasie, gdyby pozostały w zasobach ADM-6. Wymagało to zmiany struktury organizacyjnej, jednak krok był słuszny, z korzyścią dla obydwu Administracji, ale przede wszystkim mieszkańców w/w nieruchomości.
W celu oszczędności kosztów Zarząd podjął decyzję o zamontowaniu fotowoltaiki na budynku Dyrekcji RSM, a także zrezygnował z ochrony mienia przez firmę ochroniarską na rzecz automatycznej obsługi budynku z opcją interwencji firmy w przypadku alarmu.

Zajął się kwestią parkingów w RSM. Zrezygnował z kosztów ponoszonych w związku z posiadaniem i utrzymywaniem certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością /SZJ/ według normy ISO 9001:2015 na rzecz Normy Zakładowej RSM – Zakładowy System Zarządzania Jakością /ZSZJ /. Zarząd nadal kładzie ogromny nacisk na jakość, stąd rezygnując z SZJ według normy ISO zastąpił go ZSZJ według Normy Zakładowej RSM. W ten sposób RSM nadal będzie dbała o jakość świadczonych usług, ale na bazie swoich, sprawdzonych i ugruntowanych działań i doświadczeń. Nowa norma kierunkuje działania załogi na mieszkańca i na uzyskiwanie przez niego satysfakcji tak z zamieszkiwania w zasobach RSM, jak iż wszelkich innych kontaktów ze Spółdzielnią.

Zarząd podjął kolejną akcję, mającą na celu sukcesywne przechodzenie na elektroniczny obieg dokumentów. Pozwoli to zaoszczędzić wiele kosztów z tym związanych.

Poszerzono i utworzono registraturę, w ramach której działa dotychczasowy punkt obsługi klienta.

Zintensyfikowano działania Zespołu ds. wspólnot mieszkaniowych w celu ustalenia strategii polegającej na możliwości przejmowania nieruchomości w zarządzanie.

Zrezygnowano z firm zewnętrznych windykacyjnych na rzecz własnych służb, które zintensyfikowały działania w tym kierunku.

Sytuacja finansowa RSM jest dobra i stabilna. Zarząd wraz z organami samorządowymi Spółdzielni stara się, by podwyżki stawek były jak najmniej odczuwalne w budżetach rodzin członków RSM.

Zarząd swoje decyzje podejmuje z zachowaniem zasad ekonomii i prawa, ale szuka takich metod ich wprowadzania, aby były najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wpisała się na trwałe w krajobraz Rudy Śląskiej.
Oprócz faktu posiadania zasobów mieszkaniowych stanowiących sporą część zasobów w mieście, oprócz ponad 17-tysięcznej rzeszy członków Spółdzielni zaznacza swoją obecność poprzez działalność kulturalną 7 placówek. Występy kabaretów, artystów z całego kraju, spotkania z ciekawymi ludźmi, turnieje, przedstawienia teatralne, zabawy karnawałowe, prelekcje to tylko niektóre formy organizowanych imprez. Osiedlowe Domy Kultury RSM, wykształciły wiele młodych talentów, które w wieku dorosłym również osiągają sukcesy artystyczne.

Namacalnym dowodem są otrzymane nagrody i wyróżnienia, dyplomy i certyfikaty.

Nie da się przecenić ogromnej roli wychowawczej, jaką placówki kulturalne pełnią w stosunku do dzieci i młodzieży. Umożliwiają im rozwój pasji, ale również zagospodarowują wolny czas, pozwalają miło i kulturalnie spędzić go pod opieką instruktorów. Daje to możliwość skierowania w dobrym kierunku młodzieńczej energii.

ODK oprócz nowoczesnych form zajęć dla dzieci i młodzieży: językowych, sportowych, tanecznych, muzycznych oferują również zajęcia dla dorosłych i seniorów.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie kontynuować dotychczasową politykę i strategię, która jest dobra dla Spółdzielni i przynosi jej wymierne korzyści.

Osiągnięcia

rozwiń

Od lat Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa dobrze funkcjonuje, posiada płynność i stabilizację finansową. Zorganizowana jest w optymalny sprawdzony przez wiele lat sposób, co odzwierciedla struktura organizacyjna. Zarząd RSM podejmuje działania, które nie tylko wpływają na kondycję finansową Spółdzielni, ale również usprawniają pracę załogi, dzięki czemu mieszkaniec jest szybciej i sprawniej obsłużony.

Normalne działania zarządcze obejmują cały zakres wymagany przepisami, a więc dbałość o stan techniczny zasobów, ich estetykę oraz realizację indywidualnych zgłoszeń. Zawsze mają na uwadze członka Spółdzielni, bo to on stanowi istotę jej funkcjonowania. Po to, by działania okazały się bardziej skuteczne, bardziej eksponowały potrzeby mieszkańca, w 2004 r. wdrożony został System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000, a potem jej nowelizacje w 2008 r. i 2015 r. Jednakże w celu oszczędności kosztów Spółdzielnia zrezygnowała z certyfikatu ISO i wdrożyła Normę Zakładową – Zakładowy System Zarządzania Jakością w RSM – która obejmuje elementy wcześniej funkcjonującego SZJ i konkretyzuje istniejące rozwiązania pod kątem specyfiki RSM. Powyższe daje dodatkowe możliwości, by wnikliwie analizować potrzeby członków RSM w celu uzyskania coraz większego zadowolenia z zamieszkiwania w zasobach RSM.

Jednym z takich działań jest dbałość o to, aby podwyżki opłat za lokale były minimalne.
Wciąż obowiązuje bonifikata w wysokości 20% opłaty eksploatacyjnej dla osób posiadających I grupę inwalidzką/znaczny stopień niepełnosprawności jednocześnie poruszających się na wózku inwalidzkim.

Stawki opłat opracowywane są na podstawie ponoszonych kosztów.

Są to niezbędne działania, aby Spółdzielnia mogła funkcjonować, utrzymywać płynność finansową i realizować podstawowe cele swojej działalności. Co roku udaje się wygospodarować dodatkowe środki finansowe, które zasilają fundusz remontowy, a to daje możliwość zwiększenia zakresu robót do wykonania. Zasoby RSM są poddawane termomodernizacji, wymieniane są okna, przeprowadzane przeglądy techniczne budynków, placów zabaw.

Prowadzona jest racjonalna gospodarka mieszkaniami i lokalami użytkowymi. Tym działaniom przyświecają dwa cele – jak najlepsze zaspokajanie potrzeb statutowych członków RSM i ich rodzin oraz oszczędne gospodarowanie spółdzielczą „złotówką”.

Zasoby RSM są w pełni opomiarowane. Spółdzielnia prowadzi indywidualne rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania.

RSM prowadzi również działania w kierunku porządkowania spraw terenowo-prawnych. Przeprowadza regulacje prawne w tym zakresie, pozbywając się m.in. terenów zbędnych dla Spółdzielni w celu zmniejszenia kosztów.

Zintensyfikowała działania windykacyjne. Proces ten jest ciągle doskonalony, co daje wymierne efekty finansowe.

Pośrednio z tym tematem związany jest problem zużycia wody. Podjęto szereg działań w celu zminimalizowania różnic w poszczególnych budynkach wpływających na wysokość dopłat, m.in.:

1. Prowadzona jest na bieżąco analiza rozliczenia zużycia wody dla poszczególnych budynków:

a) w budynkach, w których występują duże różnice w zużyciach wody prowadzony jest 24-godzinny monitoring zużycia wody,

b) analiza wyników w/w monitoringu i wyłapywanie przyczyn powstawania różnic.

2. Po uzyskaniu wyników analiz przeprowadzane są dodatkowe kontrole tam, gdzie analiza wykazała nieprawidłowości.

3. Prowadzone są działania sprawdzające instalacje budynkowe w celu ustalenia przyczyn technicznych powstałych różnic m.in. wycieków wody, obejść itp.

4. W budynkach, gdzie występują duże różnice i stwierdzono duże ubytki wody w mieszkaniach przeprowadzane są dodatkowe kontrole tych mieszkań.

5. Doprowadzono do tego, że w miesiącach rozliczeniowych wodomierze budynkowe są odczytywane w dniu, w którym odbywają się odczyty liczników indywidualnych.

6. Podjęto decyzję o zamontowaniu we wszystkich Administracjach wodomierzy odczytywanych drogą radiową.

7. Sprawdzane są i kontrolowane wszystkie sygnały lokatorów o poborach wody z wodomierza budynkowego.

Wszystkie te działania doprowadziły do uzyskania jak najmniejszych różnic w odczytach.

Należy podkreślić, że wodomierz to nie podzielnik kosztów, który zgodnie z ustawą „prawo o miarach” jest urządzeniem pomiarowym.

Najmniejsza uciążliwość finansowa dla mieszkańca to właśnie zasada, którą Zarząd Spółdzielni stosuje zawsze, a swoje decyzje podejmuje z zachowaniem zasad ekonomii i prawa.

Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej Spółdzielnia stara się pomóc poprzez informowanie o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego, rozkładając zaległości na raty, kierując do Gminy po mieszkanie socjalne. Te działania przynoszą wymierne korzyści.

Liczba interwencji, które Zarząd RSM przyjmuje z roku na rok znacząco maleje. Można uznać więc, że liczba niezadowolonych mieszkańców również, a to jest ogromna satysfakcja dla całej Spółdzielni, Zarządu i jej pracowników.

Unowocześniane pomieszczenia Administracji i Dyrekcji zapewniają większy komfort lokatorom załatwiającym sprawy w Spółdzielni. Przyjemniej przebywa się w schludnym i czystym biurze. Rośnie estetyka osiedli, budynki ocieplone zyskały na wyglądzie, wymieniane okna również mają swój udział w poprawie wizerunku Spółdzielni.

Największym jednak osiągnięciem, najbardziej godnym podkreślenia, wychodzącym poza działania zarządcze jest coraz większe utożsamianie się mieszkańców ze swoją Spółdzielnią. Dziś już mieszkańcy wiedzą, że RSM tworzą oni, a ich pieniądze to remonty w Spółdzielni, z kolei ich dbałość nie tylko o mieszkanie, ale też o swoje osiedle to mniej dewastacji i czystość. Mieszkańcy wiedzą, że od nich wiele zależy i odpowiedzialnie podchodzą do spraw Spółdzielni.

Plany na przyszłość

rozwiń

Sytuacja finansowa RSM pozwala na podejmowanie długofalowych decyzji i przedsięwzięć oraz wyznaczanie kierunków dalszego działania.
Główny zakres tematu „plany na przyszłość” obejmuje plan ekonomiczno-finansowy i przełożenie funduszu remontowego na plan rzeczowy. Tam znajduje się szczegółowy opis robót i zadań do wykonania w kolejnym roku obrachunkowym. Uzyskanie coraz wyższej jakości prowadzonej bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów RSM to cel, który  będzie przyświecał nam zawsze. Wszystkie powyższe działania w konsekwencji mają doprowadzić właśnie do ciągłej poprawy funkcjonowania Spółdzielni , a to znaczy właśnie osiągnięcie coraz wyższej jakości zarządzania, eksploatacji, konserwacji i remontowania  zasobów RSM.
Oprócz corocznych planów Spółdzielnia ustala strategię działania na lata następne. Wymaga ona zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków RSM.

Strategicznym celem działania Spółdzielni jest więc dalsza realizacja  procesu termomodernizacji w tym:        
       a/ zlecanie audytów energetycznych budynków wytypowanych do ocieplenia,
       b/ występowanie z wnioskami o uzyskanie premii termomodernizacyjnej,
       c/ podtrzymanie zasady wykonywania kompleksu robót na ocieplanym budynku w tym wymiana okien. 

Wszyscy Spółdzielcy są zainteresowani tym , aby jak najszybciej ocieplić całe zasoby RSM, przynosi to bowiem korzyści całej Spółdzielni oraz każdemu członkowi osobno. Warto więc ponieść dodatkowe koszty, aby w przyszłości osiągać oszczędności.

Po to, by działania okazały się bardziej skuteczne, bardziej eksponowały potrzeby mieszkańca, w 2004 r. wdrożony został System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000, a potem jej nowelizacje w 2008 r. i 2015 r. W celu oszczędności kosztów Spółdzielnia zrezygnowała z certyfikatu ISO i wdrożyła Normę Zakładową – Zakładowy System Zarządzania Jakością w RSM – która obejmuje elementy wcześniej funkcjonujacego SZJ i konkretyzuje istniejące rozwiązania pod kątem specyfiki RSM. Powyższe daje dodatkowe możliwości, by wnikliwie analizować potrzeby członków RSM w celu uzyskania coraz większego zadowolenia z zamieszkiwania w zasobach RSM.
                   
Będziemy robić wszystko, aby  utrzymać i dalej rozwijać działalność kulturalną ODK RSM. Nadrzędnym celem w tym względzie jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Chcemy podpowiedzieć młodzieży jak spędzać wolny czas kulturalnie, poszerzać wiedzę, zdobywać umiejętności, rozwijać zdolności, kształtować zainteresowania.
Oferta placówek kulturalnych jest i nadal będzie skierowana również do dorosłych tak z zakresu oświaty jak i sportu, rekreacji i kultury.

Spółdzielnia zrobi wszystko aby wywiązać się z nałożonych na nią zadań i uzyskać zadowolenie swoich członków i pozostałych mieszkańców zasobów RSM.