Lokale mieszkalne: nabycie własności: I przetarg na dzień 03.07.2024

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12

Tel. 32 248 24 11

ogłasza

I przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych mieszkań

 • zdjęcia

  adres lokalu

  pow.

  opis

  uwagi

  cena wywoławcza

  wadium

 • 1

  Godula - ul. Przedszkolna 7b/13

  54,80

  3p, k, łaz z wc, pp

  IV piętro

  248.526,- zł

  5000,- zł

 • 2

  Ruda - ul. Magazynowa 10/4

  52,94

  3p, k, łaz, wc, pp

  I piętro

  222.359,- zł

  5000,- zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności w zasobach RSM.
 2. Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. ……………………………” do dnia 02.07.2024 r. do godz. 14:00

Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w

Informacji Spółdzielni RSM i na stronie internetowej w zakładce „Druki” poz. 22 POBIERZ.

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 123,- zł w tym 23% VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega przelewem do dnia 02.07.2024 r. do godz. 14:00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty.
  Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie dyrekcji Spółdzielni w dniu 03.07.2024 r.
o godz. 11:0
0 przy udziale oferentów za okazaniem kserokopii dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą.

Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy Spółdzielni.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt. Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla w/w transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.

Oględzin mieszkania można dokonać w dniu 24.06.2024 r. w godz. od 14:00 do 16:00 oraz w terminach uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu:

A-1 Ruda Śl. – Godula tel. (032) 248-22-32

A-3 Ruda Śl. – Ruda tel. (032) 248-44-10

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1-go miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty. Powyższy dokument będzie podstawą do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i odbioru kluczy.

Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-lokalowy Spółdzielni tel. 32 248 24 11 wew. 53.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

Licznik odwiedzin strony: 2928