Lokale użytkowe: najem: I przetarg na dzień 20.06.2024

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12

tel. 32 2482-411

ogłasza:

I nieograniczony przetarg ofertowy na najem n/w lokali użytkowych
na dzień 20.06.2024 godz. 11:00:

 • zdjęcia

  adres lokalu

  pow.

  opis

  uwagi

  cena wywoławcza

  wadium

 • 1

  Godula - Joanny 12

  96,30 m2

  parter w budynku wolnostojącym z c.o.

  20,61 zł/m2 + VAT

  8.900,00 zł

 • 2

  Nowy Bytom - Chorzowska 27

  185,30 m2

  parter w budynku wolnostojącym bez c.o.

  20,61 zł/m2 + VAT

  9.634,00 zł

 • 3

  Wirek - L. Różyckiego 30

  35,00 m2

  parter w budynku wolnostojącym bez c.o.

  20,61 zł/m2 + VAT

  2.002,00 zł

 

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, w terminie od 03.06.2024 r. do 20.06.2024 r. po uprzednim ustaleniu terminu oględzin w Administracji oraz zapoznać się ze wzorem umowy najmu (dostępnym w Dziale Członkowsko-Lokalowym)
i regulaminem przeprowadzania przetargów (dostępnym na stronie internetowej).

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na w/w konto w kwocie 100,00 zł + 23% VAT, tj. 123,00 zł i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu odbioru faktury VAT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.

5. Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę na druku nr 39 POBIERZ dostępnym w Informacji Spółdzielni lub na stronie internetowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

najem lokalu użytkowego
przy ul. …………………….….. o pow. …….. m2

w terminie do dnia 20.06.2024 r. do godz. 1000

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śl.
w dniu 20.06.2024 r. o godz. 11:00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa, a o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.

8. Oferta winna zawierać:

a) szczegółowe określenie oferenta,

b) adres lokalu, na który składana jest oferta,

c) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności,

d) potwierdzenie wpłat wadium i kosztów przetargu (w załączeniu).

9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od  rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.

10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet kaucji za w/w lokal.

11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.

12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu.

13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 100, telefon

32 248-24-11 wew. 311.

Licznik odwiedzin strony: 3227