Boksy magazynowe przy ul. Joanny 14: NAJEM: I przetarg ustny (licytacja) na dzień 22.05.2024

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12

tel. 32 2482-411

ogłasza:

I nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na najem boksów magazynowych

mieszczących się w pawilonie wolnostojącym w Rudzie Śląskiej Goduli przy ul. Joanny 14
o pow. od:
3,45 m2 do 15,75 m2

wyznaczony na dzień 22 maja 2024 r. godz. 10:00
w siedzibie Osiedlowego Domu Kultury JOWISZ RSM przy ul. Joanny 12

 • zdjęcia

  adres lokalu

  pow.

  opis

  uwagi

  cena wywoławcza

  wadium

 • 1

  Ruda - Godula ul. Joanny 14

  od 3,45 m2

  do 15,75 m2

  44 BOKSY

  20,00 zł/m2

  100,00 zł

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane poniżej boksy magazynowe.

Rzut boksów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza 20,00 zł/m2/m-c + VAT.
Każd
y boks będzie przedmiotem osobnej licytacji.

Wydzielone pomieszczenia od nr 1 do nr 44 znajdują się w monitorowanej hali magazynowej. Każde z nich wyposażone jest w oświetlenie (bez dodatkowych opłat) i klucz wejściowy.

Pomieszczenia od nr 1 do nr 39 to komórki blaszane, a od nr 40 do nr 44 murowane.
Do hali magazynowej prowadzą dwa wejścia z dwiema roletami wejściowymi uruchamianymi za pomocą karty dostępu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin boksu w terminie uzgodnionym z Administracją nr 1 (kontakt tel. 32 248-22-32) oraz zapoznać się ze wzorem umowy najmu
i regulaminem przeprowadzania przetargów (dostępne w Dziale Członkowsko-Lokalowym).

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 w wysokości 100,00 zł w terminie do 21.05.2024 r., które stanowi zabezpieczenie terminowego wykonania warunków przetargu.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na w/w konto w kwocie 50,00 zł + 23% VAT, tj. 61,50 zł.

4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed wejściem na licytację:

oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu oraz ze stanem faktycznym boksów magazynowych stanowiących przedmiot przetargu wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w RSM i danymi osobowymi (załącznik nr 2 do ogłoszenia) POBIERZ

– potwierdzenie wpłaty wadium,

– potwierdzenie wpłaty kosztów przetargu.

5. Istnieje możliwość dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu osoby będącej pełnomocnikiem osoby chcącej wziąć udział w przetargu posiadającym odpowiednio potwierdzone pełnomocnictwo (notarialnie lub przed pracownikiem RSM). Pełnomocnictwo należy przedstawić wraz z dokumentami powołanymi w pkt. 4 ogłoszenia.

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 5 % stawki wywoławczej (tj. 1,00 zł netto).

Stawienie się jednego uczestnika przetargu uznaje się za wystarczające do jego przeprowadzenia.

7. Wadium zwycięzcy przetargu na dane pomieszczenie ulega zarachowaniu w poczet wymaganej kaucji zabezpieczającej, którą należy uzupełnić do wysokości 3-miesięcznych należności czynszowych wg wylicytowanej stawki przed podpisaniem umowy.

8. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wyników przetargu.

9. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, który nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia wyników przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.

10. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.

11. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wpłacone wadium i koszty przetargu podlegają wówczas zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 100, telefon

32 248-24-11 wew. 311.

Licznik odwiedzin strony: 269