Przetarg dwustopniowy nieograniczony na wykonanie w swoich zasobach robót remontowych i budowlanych oraz usług w 2024 roku

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda)

NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

e-mail: rsm@rsm.com.pl tel. 32 2482 411 fax. 32 2484 322

Ruda Śląska, dnia 18.10.2023 r.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na wykonanie w swoich zasobach robót remontowych i budowlanych oraz usług w 2024 roku i zaprasza do składania ofert wstępnych do pierwszego stopnia przetargu na niżej wymienione rodzaje robót:

I. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE:

 1. OGÓLNOBUDOWLANE

 2. DEKARSKIE

 3. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH TYPU „ACEKOL” WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

 4. CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKÓW

 5. MALARSKIE

 6. DROGOWE

 7. ŚLUSARSKIE

 8. STOLARSKIE

 9. ELEKTRYCZNE

 10. INSTALACYJNE

 11. KOMINIARSKIE I ZDUŃSKIE

 12. WYKONANIE I REMONTY PLACÓW ZABAW ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY

II. USŁUGI:

 1. URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ

 2. DERATYZACJA, DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA I USUWANIE GNIAZD OWADÓW

 3. ZAKUP I DOSTAWA PIASKU DO PIASKOWNIC ŁĄCZNIE Z TRANSPORTEM

Ofertę na wybrany rodzaj robót należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12 (pok. 213) do dnia 23.11.2023.r. do godz. 830 w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach:

a) zewnętrznej zaadresowanej na adres Zamawiającego z dopiskiem:

– „PRZETARG DWUSTOPNIOWY NIEOGRANICZONY – ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE” – w przypadku robót ujętych w pkt. I,

– „PRZETARG DWUSTOPNIOWY NIEOGRANICZONY – USŁUGI” – w przypadku robót ujętych w pkt. II,

b) wewnętrznej, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2023r. o godz.900 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 317.

Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów/udzielania zamówień na roboty remontowe, budowlane i inwestycje oraz prace projektowe, a także na pozostałe roboty i usługi organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” oraz być przygotowane w zakresie i sposobie określonym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”.

Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia 18.10.2023 r. do dnia 17.11.2023 r. w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda), ul. Magazynowa 12 w pokoju 310 przy spełnieniu n/w warunków:

– dokonaniu wpłaty za SIWZ na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751:

– zgłoszeniu się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT.

Istnieje możliwość przesłania SIWZ za zaliczeniem pocztowym pod warunkiem złożenia zamówienia listownie lub pocztą elektroniczną na adres rsm@rsm.com.pl i spełnieniu n/w warunków:

– dokonaniu wpłaty za SIWZ na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączeniu do zamówienia potwierdzenia wykonania przelewu,

– podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi:

– dla robót remontowych i budowlanych – 54,00 zł + VAT = 66,42 zł,

– dla usług – 39,00 zł + VAT = 47,97 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Grzegorz Kałuża – pokój nr 310 (telefon 32 2482-411 w. 306) w godzinach od 730 do 1000 od poniedziałku do piątku.

Wyniki przetargu Zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, Administracjach oraz w Internecie w terminie do 29 grudnia 2023 r.

Oferenci zakwalifikowani do drugiego stopnia dwustopniowego przetargu nieograniczonego otrzymają pisemne zaproszenie do składania ofert ostatecznych na wybrane zakresy robót.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi Oferentami na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.