Przetarg jednostopniowy nieograniczony na modernizację trzech dźwigów osobowych w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ruda Śląska, dnia 05.03.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śląska ul. Magazynowa 12

NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

tel. 0-/32/ 24-82-411 /-15/, fax. 0-/32/ 24-84-322

e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: modernizację trzech dźwigów osobowych

w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać

od dnia 11.03.2024 r. do dnia 05.04.2024 r. w siedzibie Zamawiającego,

adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:

  • dokonać wpłaty na konto w PKO BP S.A. nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751,

  • zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT,

  • odebrać SIWZ od godz. 800 do godz. 1300 w pokoju 306.

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać e-mail’em zamówienie

z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 61,50 PLN /z VAT/.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 10.04.2024 r. do godziny 1130.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 211 w dniu 10.04.2024 r.

o godzinie 1200.

Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe

w kwocie : 20.000,00 zł.

Wadium można wpłacać na konto w PKO BP S.A. nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.

Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego.

W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. /32/ 24-82-411 wewn. 203 w godzinach od 0800 do 1000.