Przetarg jednostopniowy nieograniczony na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków Joanny 12 o mocy ok. 10 kWp, Pokoju 18 o mocy ok. 5 kWp, Cypriana Norwida 26 o mocy ok. 10 kWp, Energetyków 25 o mocy ok. 12 kWp, Antoniego Zielińskiego 8 o mocy ok. 20 kWp

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda)

NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

e-mail: rsm@rsm.com.pl tel. 32 2482 411 fax. 32 2484 322

 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza jednostopniowy przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach n/w budynków:

– Zadanie nr 1 – Joanny 12 o mocy ok. 10 kWp,

– Zadanie nr 2 – Pokoju 18 o mocy ok. 5 kWp,

– Zadanie nr 3 – Cypriana Norwida 26 o mocy ok. 10 kWp,

– Zadanie nr 4 – Energetyków 25 o mocy ok. 12 kWp,

– Zadanie nr 5 – Antoniego Zielińskiego 8 o mocy ok. 20 kWp.

Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia 20.11.23 roku do dnia 15.12.23 roku. w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda), ul. Magazynowa 12 w pokoju 310 przy spełnieniu n/w warunków:

– dokonaniu wpłaty za SIWZ na konto Zamawiającego – SANTANDER BANK POLSKA S.A.I/O RUDA ŚLĄSKA nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,

– zgłoszeniu się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT,

– przedłożeniu do wglądu faktury VAT i potwierdzeniu w pokoju 306 odbioru SIWZ.

Istnieje możliwość przesłania SIWZ za zaliczeniem pocztowym pod warunkiem złożenia zamówienia listownie lub pocztą elektroniczną na adres rsm@rsm.com.pl i spełnieniu n/w warunków:

– dokonaniu wpłaty za SIWZ na na konto Zamawiającego – SANTANDER BANK POLSKA S.A.I/O RUDA ŚLĄSKA nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415 i dołączeniu do zamówienia potwierdzenia wykonania przelewu,

– podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi: 30,00 zł + VAT = 36.90 zł,

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12 (pok. 213) do dnia 19.12.23 roku do godz.9.00 w jednym egzemplarzu w zamkniętych nieprzejrzystych kopertach:

a) zewnętrznej zaadresowanej na adres Zamawiającego z dopiskiem:

– „PRZETARG JEDNOSTOPNIOWY NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ – ZADANIE NR ………..”

b) wewnętrznej, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.23 roku. o godz 9.30. w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 317.

Oferta powinna spełniać warunki „Regulaminu przetargów/udzielania zamówień na roboty remontowe, budowlane i inwestycje oraz prace projektowe, a także na pozostałe roboty i usługi organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” oraz być przygotowana w zakresie i sposobie określonym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Zbigniew Żak – pokój nr 307 (telefon 32 2482-411 wewn. 203, email: zbigniew.zak@rsm.com.pl) w godzinach od 730 do 1000 od poniedziałku do piątku.

Wyniki przetargu Zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, Administracjach oraz w Internecie w terminie do dnia 09.01.2024 roku.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi Oferentami na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.