Przetarg nieograniczony na wykonanie na dachu pawilonu przy ul. Ludomira Różyckiego 30 instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 10 kWp oraz na dachu pawilonu przy ul. Gwareckiej 4 instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 12 kWp

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda)

NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

e-mail: rsm@rsm.com.pl tel. 32 2482 411 fax. 32 2484 322

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wykonanie na dachu pawilonu przy ul. Ludomira Różyckiego 30 instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 10 kWp oraz dachu pawilonu przy ul. Gwareckiej 4 instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 12 kWp

i zaprasza Wykonawców do składania ofert .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA” w sekretariacie RSM do dnia 19.09.2023.r. do godz. 830.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2023r. o godz.9oo w siedzibie RSM, w pokoju nr 317.

Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów na roboty remontowe i budowlane oraz prace projektowe organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” oraz powinny być przygotowane w zakresie i sposobie określonym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”.

Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia 30.08.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda), ul. Magazynowa 12.

Istnieje możliwość odebrania SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego pod n/w warunkami:

– dokonać wpłaty na konto PKO BP SA 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751,

– zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania

faktury VAT,

– odebrać SIWZ w pokoju nr 307.

Odbiór SIWZ za zaliczeniem pocztowym jest możliwy pod warunkiem przesłania fax-em lub e-mail-em zamówienia, z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 61,50 PLN z VAT-em.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Zbigniew Żak – pokój nr 307 (telefon 32 2482-411 w. 203) w godzinach od 730 do 1000 od poniedziałku do piątku.

Wyniki przetargu Zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i w Internecie w terminie do 25 września 2023 r.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami na temat treści złożonych ofert , jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.