Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Adolfa Kempnego 2-2C

Ruda Śląska, dnia 13.09.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ruda Śląska ul. Magazynowa 12

NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

tel. 0-/32/ 24-82-411 /-15/, fax. 0-/32/ 24-84-322

e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Adolfa Kempnego 2-2C w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 13.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. w siedzibie Zamawiającego,

adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:

  • dokonać wpłaty na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415,

  • zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,

  • odebrać SIWZ od godz. 800 do godz. 1300 w pokoju 310

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać fax’em lub e-mail’em zamówienie z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 117,16 PLN /z VAT/.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 28.09.2023 r. do godziny 830.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 28.09.2023 r.

o godzinie 900.

Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe

w kwocie: 100.000,00 PLN/budynek.

Wadium można wpłacać na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia 28.09.2023 r. do godz. 830.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego.

W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Alicja Pawłowska pracownik Działu Technicznego pok.310 tel. /32/ 24-82-411 /15/ wen. 306 w godzinach od 1000 do 1200

e-mail:alicja.pawlowska@rsm.com.pl.