Message icon

Aktualności

Zakończyło się Walne Zgromadzenie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Zarząd RSM przedkłada informację z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków RSM przeprowadzonego w dniach 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 czerwca 2024 r.

Podsumowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków RSM

W dniu 12 czerwca 2024 r. po przeprowadzeniu 7 części Walne Zgromadzenie Członków RSM zostało zakończone.

Walne Zgromadzenie Członków /WZCz/ RSM , zwoływane co roku, jest najwyższym organem władzy Spółdzielni.

W naszej Spółdzielni podzielone jest na 7 części terytorialnie odpowiadających poszczególnym Administracjom Spółdzielni. Przyporządkowanie Członków do poszczególnych części zostało dokonane Uchwałą Rady Nadzorczej, którą publikowaliśmy na łamach „Wiadomości Rudzkich” wraz z zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu Członków RSM. Każdy Członek Spółdzielni może należeć i uczestniczyć w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony.

Walne Zgromadzenie Członków, które zakończyło się jak wyżej podano,w dniu 12 czerwca 2024 r. było WZCz zorganizowanym na bieżąco, bowiem wszystkie sprawy po pandemii zostały wyprostowane i zatwierdzone a zaległości usunięte.

Zarząd zauważa, że WZCz po okresie pandemii cechowało się niestety dość niską frekwencją. Szkoda, ponieważ tam są podejmowane najważniejsze dla funkcjonowania naszej Spółdzielni sprawy.

Zarząd RSM zawsze apeluje do wszystkich Członków Spółdzielni o szeroki udział w Zebraniach, co daje możliwość zaznajamiania się z działalnością Spółdzielni, a także pozwala na kontakt ze swoją Spółdzielnią. Do tego serdecznie zachęca i zawsze zaprasza.

Tegoroczne WZCz zrealizowane zostało , jak dotychczas, zgodnie z przepisami, spełniło obowiązek ustawowy i zamknęło 2023 r.
O czasie, miejscu i porządku obrad Członkowie zostali zawiadomieni poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w budynkach RSM, w Dyrekcji oraz Administracjach, w prasie i w internecie.

Ponadto zostali poinformowani, że w obradach Walnego Zgromadzenia /WZCz/ mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie Członkowie RSM osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. Prawo przewiduje również możliwość uczestnictwa w WZCz poprzez ustanowienie przez Członka pełnomocnictwa. Instytucja pełnomocnictwa jest możliwością ustawową dla Członka, który z różnych względów nie może uczestniczyć osobiście w Zebraniu a chce mieć wpływ na sprawy Spółdzielni. W takim przypadku może umocować osobę do reprezentowania przez nią swoich interesów na części WZCz, do której został przyporządkowany jako Członek RSM.

Członkowie RSM w bardzo umiarkowany sposób skorzystali ze swojego prawa, frekwencja na obecnym WZCz była zdecydowanie mniejsza niż na czerwcowym WZCz w 2022 r., na którym odbywały się wybory do Rady Nadzorczej.

RSM weryfikowała składane pełnomocnictwa stąd w WZCz uczestniczyły rzeczywiście umocowane osoby przez Członków. Często współmałżonkowie, nie będący Członkami RSM byli pełnomocnikami swoich współmałżonków, którzy są Członkami RSM.

Za taką postawę należą się serdeczne podziękowania Członkom.

W kwestii merytorycznej WZCz informujemy, że wszystkie materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków zostały przygotowane do wglądu zainteresowanych w Dyrekcji Spółdzielni, Administracjach oraz udostępnione w internecie w statutowym terminie.

Ważną kwestią na przeprowadzonym WZCz były zmiany do Statutu dotyczące doprecyzowania zapisów w kwestii RODO oraz przepisów ustawy w zakresie organizowania przetargów na lokale. Skonkretyzowano także kwestię odpowiedzialności solidarnej za opłaty Członków Spółdzielni oraz właścicieli lokalu niebędących członkami Spółdzielni a będących współwłaścicielami lokalu , co pozwoli na skuteczniejszą windykację zaległości.

Zmiany te zostaną skierowane do zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Po zarejestrowaniu Statut będzie w mocy.

Podsumowując 7 Zebrań można ocenić Walne Zgromadzenie Członków jako sprawnie i dobrze przeprowadzone, bez zakłóceń, w terminie i o planowanym czasie.

Porządek obrad obejmował 14 punktów oraz 14 uchwał, ponumerowanych od 1/2024 do 13/2024, w tym Uchwala Nr 12A/Czł/2024.
Przed podjęciem każdej uchwały, jeśli była taka wola obecnych, były udzielane wyjaśnienia, odczytywane uzasadnienia a czasem przedstawiane opinie prawne. Każdy mógł się wypowiedzieć przy rozpatrywaniu poszczególnych punktów porządku obrad.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków w czerwcu 2024 r. wszystkie sprawy wymagane ustawą zostały na każdej części zrealizowane.

I tak podjęto uchwałę o przyjęciu porządku obrad, który zrealizowano na wszystkich częściach WZCz.
Kolejne uchwały to dotyczące
zatwierdzenia sprawozdań organów władzy Spółdzielni tj:
z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
– z działalności RSM w tym Zarządu za 2023 r.,
z realizacji uchwał podjętych na WZCz w czerwcu 2023 r.
z przeprowadzonej lustracji,

– sprawozdanie finansowe za 2023 r.,
Kolejne uchwały to 3 uchwały o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu za 2023 r. ,
następnie to 2 uchwały w sprawach zmian do Statutu.

Ostatnie uchwały to uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2023 r. oraz uchwała o ustaleniu najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 r. do terminu WZCz w 2025 r.
Na podstawie w/w uchwał Zarząd RSM może dalej prowadzić działalność Spółdzielni. Zatwierdzone sprawozdania, udzielone absolutorium i podjęte decyzje finansowe dają możliwość kontynuacji działań i pozwalają na dalsze funkcjonowanie naszej Spółdzielni.

Przeprowadzone Walne Zgromadzenie Członków pokazało, że nasi Członkowie czują ważność podejmowanych decyzji dla funkcjonowania RSM.

Mimo, że na co dzień nie mają do czynienia ze sprawami dotyczącymi zarządzania Spółdzielnią, wykazali się znajomością rzeczy i zrozumieniem spraw spółdzielczych.

Udzielone Zarządowi absolutorium za 2023 r. jest potwierdzeniem i aprobatą dotychczasowych działań i zaufaniem na przyszłość. Daje to podstawę, by stwierdzić, że Członkowie RSM są zadowoleni z zarządzania Spółdzielnią i osiąganych efektów.

Mobilizuje to Zarząd i pracowników Spółdzielni do dalszej efektywnej pracy dla jej Członków i pozostałych Mieszkańców.

Zarząd RSM serdecznie dziękuje za udzielenie absolutorium.

Podsumowując Spółdzielnia osiągnęła dobry wynik finansowy i posiada pełną płynność finansową, co jest bardzo dobrą informacją dla dalszej, dobrej działalności.

 

Zarząd

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej